Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Frivillig revision

För vem?
From den 1 november 2010 är det frivillig revision i Sverige för mindre aktiebolag. Lagändringen omfattar privata aktiebolag som varaktigt under 2 år inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:
* 3 anställda
* 3 miljoner i nettoomsättning
* 1,5 miljoner i balansomslutning

Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret. Det ska vara samma värde för båda åren.

Om moderbolaget kan välja bort kravet på revisor, men inte den koncern moderbolaget ingår i, måste moderbolaget ändå ha revisor.

Hur gör man?
Det krävs ett aktivt beslut före räkenskapsårets utgång.
På en ordinarie bolagstämma fattar man beslut om att inte ha revisor. Beslutet anges i bolagsordningen och registreras i aktiebolagsregistret.

Vad finns det för alternativ?
Om man väljer bort revisionen kan kvalitetssäkring istället ske med en bokslutsrapport. En auktoriserad redovisningskonsult kan upprätta en bokslutsrapport, som är ett kvalitetsbevis.
I en bokslutsrapport intygas att redovisningen håller en hög kvalitet och att lagar och regler följs. Men man tar ingen ställning i värderingsfrågor, som tex om varulagret är korrekt värderat, eller bedömer kundfordringarna i bolaget.
En bokslutsrapport kan utfärdas för alla företagsformer, dvs även för enskilda firmor och handelsbolag.

På Revelino Revision AB finns 3 auktoriserade revisorer och 6 auktoriserade redovisningskonsulter. Vi handlägger även ärenden hos Bolagsverket.
Vi hjälper dig med det du behöver.

Kontakta någon av oss för mer information, så går vi tillsammans igenom vad som är bäst för dig.