Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Kvalitetspolicy

Vi har en uttalad kvalitetspolicy som lyder:

”Det är vår policy att våra klienter ska erhålla tjänster av god och jämn kvalitet. Våra tjänster ska överensstämma med våra klienters förväntningar och behov samt med gällande lagstiftning.

Revelino Revision ABs målsättning är att inom områdena revision, redovisning och skattekonsultation framstå som en mycket konkurrenskraftig aktör som överträffar klienternas förväntningar och som är bättre än våra konkurrenters alternativ.

Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel. Det är därför ledningens och varje medarbetares ambition att utföra sitt arbete, såväl internt som externt, på ett professionellt och korrekt sätt.

Det är också ledningens och varje medarbetares ansvar att upprätthålla och förbättra kvalitetsledningssystemet. Det kundfokuserade kvalitetsarbetet ska kännetecknas av ständiga förbättringar med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse.

Vårt kvalitetsarbete ska ske med öppenhet så att våra kunder, medarbetare och samarbetspartners har fullt förtroende för vår verksamhet. Allt arbete inom bolaget ska följa gällande lagar och förordningar och utföras inom de tidsramar som lagstiftningen anger.”