Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Kundträff 8 december

2017-12-08

Bild från 2017 års informationskväll för kunder

Bild från 2017 års informationskväll för kunder

Budgetförslaget i sammandrag

Regeringen har lämnat sin höstbudget till riksdagen. Nedan sammanfattas ett antal punkter som togs upp i samband med vår kundträff den 8 december.

Sänkt skatt för pensionärer
Det förhöjda avdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan 123 700 och 416 300 kronor per år 2018. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Sänkt skatt på sjukersättning och aktivitetsersättning
En skattereduktion införs för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Den särskilda inkomstskatten (SINK) för utomlands bosatta höjs med 5 procentenheter, från 20% till 25% av skattepliktig inkomst. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Ändrad beräkning av bilförmån
Vid beräkning av förmånsvärdet för bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli eller senare, ska fordonsskatt inte ingå i prisbasbeloppsdelen vid den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet. I stället ska bilens fordonsskatt tillkomma som ytterligare en separat post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet.

Till följd av detta ska prisbasbeloppsdelen sänkas från 0317 till 0,29 prisbasbelopp vid beräkning av bilförmån för dessa bilar. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018

Lättnader i beskattning av personaloptioner
För att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner ska lättnade i beskattningen av personaloptioner införas. Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag från vilket personaloptionen förvärvas som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter.

Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård
Skattefriheten ska slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta bör även avdragsförbudet slopas för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Skattereduktion för fackföreningsavgift
En skattereduktion för fackföreningsavgifter bör återinföras. En fackföreningsmedlem bör medges reduktion med 25% av hans/hennes sammanlagda avgift under året. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Ett förändrat reseavdrag
Regeringen har aviserat att man bör se över det nuvarande systemet för reseavdrag, innebär dock ingen förändring av reglerna i nuläget.

Utvidgat växa-stöd
Växa-stödet, som innebär en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften, utvidgas och skall även omfatta aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.

Ändrad avyttringstidpunkt vid konkurs
Ett värdepapper som har getts ut av ett utländskt företag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening ska anses avyttrat när företaget försätts i konkurs. Det gäller även för aktier etablerade utanför EES-området.

Höjd beskattning på ISK-sparande
Schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring höjs, från SLR+0,75% till SLR+1%.

Nya skatteregler för företagssektorn
Det bör införas en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn. I nuläget förordnas att detta utformas som en s k EBIT-regel. Regeringen har i slutet av juni 2017 lämnar en lagrådsremiss som innehåller många nya skatteregler för aktiebolag, däribland ränteavdragsbegränsning.

Övrigt
• Införande av reduktionsplikt i syfte att bidra till att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom luftfart) med minst 70% senast 2030 jämfört med 2010.
• Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon, där bilar som släpper ut låga mängder koldioxid gynnas och bilar som släpper ut höga mängder koldioxid straffas.
• En punktskatt på flygresor införs.
• Reklamskatten för annons i dagspress slopas.
• Momsen på förevisning av naturområden sänks från 25% till 6%.
• En punktskatt på e-cigaretter införs.
• Personalliggare skall omfatta fler branscher. Enligt förslaget skall även kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet omfattas.
• Skattetillägg bör kunna tas ut vid rättelser som görs efter det att skatteverket har informerat om myndighetens generella kontrollaktioner.

Skiktgränser och brytpunkter 2018
Skiktgräns 20% - 455.200 kr
Skiktgräns 25% - 662.200 kr
Brytpunkt 20% - 468.600 kr
Brytpunkt 25% - 675.600 kr

Övriga inkomstnivåer 2018
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – 341.250 kr
Föräldrapenninggrundande inkomst (FPI) – 455.000 kr
Brytpunkt statlig inkomstskatt (SI) – 468.600 kr
Pensionsgrundande inkomst (PGI) – 504.375 kr
Fåmansföretagare löneuttag (9,6 IBB) – 600.000 kr

2021-08-23

2020-06-01

2020-03-19

2018-10-01

2018-05-07

2017-10-24

2017-10-06

2017-09-07

2017-04-03

2016-11-03

2016-03-16

2015-08-01

2015-01-01