Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Revisionsavdelningen

Revisionsavdelningen utför lagstadgad revision åt verksamheter som enligt lag är skyldig att ha kvalificerad revisor. I en revision ingår:

• Granskning av bokföring, årsredovisning samt styrelsens förvaltning enligt Aktiebolagslagen

• Annan granskning och rapportering som det enligt Aktiebolagslagen ankommer på revisorn att utföra

• Biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid granskningen och annan jämförbar rådgivning