Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång
Välkommen till Revelino Revision AB - din partner på vägen till framgång

Revisionsavdelningen

Lennart, Lina, Jesper, Petra och Jenny

Lennart, Lina, Jesper, Petra och Jenny

Revisionsavdelningen utför lagstadgad revision åt verksamheter som enligt lag är skyldig att ha kvalificerad revisor. I en revision ingår:

• Granskning av bokföring, årsredovisning samt styrelsens förvaltning enligt Aktiebolagslagen

• Annan granskning och rapportering som det enligt Aktiebolagslagen ankommer på revisorn att utföra

• Biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid granskningen och annan jämförbar rådgivning